Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις της παρ.2, περ’ γ και θ’ του άρθρου 14 του ν.2190/1994,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6. Την υπ, αρ. οικ. 3449/05-02-2018 εγκύκλιο ΥΠΕΣ
7. Την υπ' αριθμ. 04/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω
8. Την Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (άρθρο 14 ν. 4403/16 και άρθρο 72 του ν. 4342/15 αντίστοιχα)
9. Την υπ,αριθμ. στην εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 3948/2017 «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» ΑΔΑ: 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30.
10. τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚΑ/234/28-12-2009) που εξαιρούν το καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό
προσωπικό από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
11. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ΄αριθμ. 5122/23-05-2017 πρόσκλησης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018 για
τη δομή Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου καθώς και τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων
γυναικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΑ

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2018 

Με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Κάρτα ανεργίας(εάν υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας,«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου», Παλαιόκαστρο, ΤΚ 57013,Κτήριο Π.ΜΕΛΑΣ , απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κου Ζιακούλη Ηλία Τηλ .2310020970 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στα γραφεία της ΔΗΚΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ήτοι από 20-03-2018 έως και 31-03-2018
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr
Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ:
1. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
2. ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΜΑΚ.ΑΓΩΝΑ ΓΩΝΙΑ
3. ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 70
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02