Ενημέρωση Πολιτών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για δωρεάν εισαγωγή στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ξεκινούν στις 24/5/2017 έως 9/6/2017                                                                                   

Πληροφορίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων:

1)Στο γραφείο της διοίκησης ΔΗΚΕΩ (Κτίριο Παύλος Μελάς - Παλαιόκαστρο) Τηλ.2310-697755

2)Στο ΚΔΑΠ Λητής Τηλ.23940-71887

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, που να έχει   εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου

3) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016

4) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή:

            Βεβαίωση εργοδότη

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο:

            Βεβαίωση εργοδότη

            Αντίγραφο εργόσημου

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα:

            Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα

Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του

Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ

Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στην πρωτογενή τομέα:

Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος:

Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ

Να γνωρίζει ΑΜΚΑ ιδίας και παιδιών

Εάν η ενδιαφερόμενη έχει άνεργο σύζυγο, Δελτίο Ανεργίας αυτού

 

Οι Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών είναι:

1) Παιδικός Σταθμός- Λητής ΚΩΔΙΚΟΣ- 379

2) Παιδικός Σταθμός- Μελισσοχωρίου ΚΩΔΙΚΟΣ-387

3) Παιδικός Σταθμός- Δρυμού ΚΩΔΙΚΟΣ-385

4) ΚΔΑΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-282

5) ΚΔΑΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-62522

6) ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-66883

7) ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-66896

8) ΚΔΑΠ ΛΗΤΗΣ-Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-358

9) ΚΔΑΠ ΛΗΤΗΣ-Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-21263

10) ΚΔΑΠ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ-Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-51869

11) ΚΔΑΠ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ-Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ-62547

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΩ

ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02