Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
 3. 3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 5. 5.Την υπ, αρ. οικ.5420/22-02-2016 εγκύκλιο
 6. 6.Την υπ' αριθμ. 08/2016 απόφαση του Διοικητικού/Δημοτικού Συμβουλίου
 7. 7.Την υπ' αριθμ. ΔΙΠAAΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/17685/28-07-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
 8. 8.Την υπ,αριθμ.47/16 απόφαση του Διοικητικού/Δημοτικού Συμβουλίου

.

 1. 9.Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚΑ/234/28-12-2009) που εξαιρούν το καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό προσωπικό από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
 1. 10.Την  υπ΄αριθμ.   3070/11-07-2016  πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής  και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2016-2017 για τη δομή  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου καθώς και τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριών(3) ατόμων  για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, για τα Κ.Δ.Α.Π της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΑ
Δημοτική Κοινωφελής  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως

31-08-2017

 
Επιχείρηση ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   1
Ωραιοκάστρου   Με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση  
    συνέχισης του προγράμματος  

 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΑ
Δημοτική Κοινωφελής  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως

31-08-2017

 
Επιχείρηση ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ   1
Ωραιοκάστρου   Με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση  
    συνέχισης του προγράμματος  
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΑ
Δημοτική Κοινωφελής  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης  έως

31-08-2017

 
Επιχείρηση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ   1
Ωραιοκάστρου   Με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση  
    συνέχισης του προγράμματος  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας,«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Ωραιοκάστρου», Παλαιόκαστρο, ΤΚ 57013,Κτήριο Π.ΜΕΛΑΣ, απευθύνοντάς την στο  Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κου  Ζιακούλη Ηλία Τηλ .2310020970  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης  της παρούσας  στα γραφεία της ΔΗΚΕΩ, στην ιστοσελίδα της ΔΗΚΕΩ στην δ/ση DIKEO@ ORAIOKASTRO.GR ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ήτοι από 13/09/2016 έως και 23/09/2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Δ.Α.Τ.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)
 6. Α.Φ.Μ.
 7. ΑΜΚΑ
 8. Α.Μ.ΙΚΑ

Η παρούσα απόφαση  ΔΕΝ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.9, αλλά ούτε και της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012

ΔΗ.Κ.Ε.Ω

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

                    

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02