Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κος  Ζιακούλης Ηλίας , καλεί τα μέλη του Δ.Σ . της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., όπως προσέλθουν στην τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την   18-07-2016, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  18.00 μ.μ στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. στο Παλαιόκαστρο, κτήριο Π.ΜΕΛΑΣ, 1ος όροφος

Προς

  1. Τσολάκης Γεώργιος           Αντιπρόεδρος

  2. Ιωσηφίδης Κυριάκος              Μέλος

  3. Γεράκη Βικτωρία                    Μέλος

  4. Κουφουνάκης Μιχαήλ            Μέλος

  5. Λαζαρίδης Γεώργιος              Μέλος

  6. Νίκας Εμμανουήλ                   Μέλος

  7. Ίννου Στέλλα                          Μέλος

  8. Τσινασλανίδου Χριστίνα        Μέλος

  9. Κοκκίνου  Ήβη                       Μέλος
  10. Αγγέλου Σωτήριος                 Μέλος

                                              

                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ   1ο    Έγκριση ισολογισμού ΔΗΚΕΩ  χρήσης 2015

ΘΕΜΑ   2ο    Αποδοχή  έκθεσης ορκωτών λογιστών χρήσης  16-06-2011 έως 31-12-2011

ΘΕΜΑ   3ο    Αποδοχή  έκθεσης ορκωτών λογιστών  χρήσης  2012

ΘΕΜΑ   4ο    Αποδοχή  έκθεσης ορκωτών λογιστών  χρήσης  2013

ΘΕΜΑ 5ο      Ακύρωση απόφασης αλλαγής φορολογικού μηχανισμού(25/16).Ανανέωση σύμβασης με SINGULARLOGIC.Ψήφιση πίστωσης.

ΘΕΜΑ  6ο     Επιστροφή ποσού 20 ευρώ σε Παπαδημητρίου Βασιλική(πελάτες κολυμβητηρίου)λόγω εσφαλμένης κατάθεσης

ΘΕΜΑ 7ο   Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2016

ΘΕΜΑ 8ο   Ανανέωση  συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στους παιδικούς σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. της ΔΗΚΕΩ, από 01-09-2016 έως 31-8-2017, βάσει εγκυκλίου προγραμματισμού προσλήψεων 2016.

ΘΕΜΑ 9ο  Ανάθεση εργασιών  για ολοκλήρωση ίδρυσης νέου ΚΔΑΠ Παλαιοκάστρου .Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02